Hopp til innholdet

Offentliggjøring av informasjon og forespørsler om innsyn

Søkere har ved innsending av søknad gitt samtykke til at følgende informasjon fra søknaden kan deles etter innsendelse:

  • Navn på søker, kommune, fylke, søknadssum, tilskuddssum, samt et kort sammendrag av søknad som forfattes av søker. Dette kan offentliggjøres ved både tilslag og avslag.

 

I henhold til vår personvernerklæring skal søkere ikke oppgi sensitive personopplysninger: «Vi ber våre søkere om ikke å oppgi sensitive personopplysninger. Ingen opplysninger som regnes som sensitive personopplysninger er nødvendige for Kulturroms saksbehandling og virksomhetsutøvelse.»

 

Offentlighetsloven og innsyn

Kulturrom er ikke omfattet av offentlighetsloven i h.t. § 2 a,c og d. På generelt grunnlag gir Kulturrom derfor ikke innsyn i søknader, innstillinger og tildelingsbrev til andre enn søker selv, da disse kan inneholde informasjon av privat karakter eller konkurransemessig sensitive opplysninger.

Kulturrom praktiserer merinnsyn

Merinnsyn, jf. Offentleglova § 11, betyr at Kulturrom vurderer om det kan gis innsyn, selv om dette i utgangspunktet kan nektes.

Dersom du ønsker innsyn i en søknad anbefaler vi at dere tar kontakt med søker selv og ber dem dele ønsket informasjon med deg. Hvis du har spørsmål av mer generell art hjelper vi deg selvsagt gjerne.

Dersom søker selv ikke vil dele søknaden med deg vil Kulturrom av hensyn til søker være restriktive med å gi innsyn til tredjepart. Vi praktiserer i alle tilfeller følgende hensyn:

  • Det gis ikke innsyn i intern saksbehandling
  • Kulturrom praktiserer taushetsplikt for forretningshemmeligheter og deler ikke deler av søknader som inneholder “tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».
  • Det gis ikke innsyn i søkers innsendte budsjetter, tentative program, innhentede tilbud og andre tilsvarende dokumenter av hensyn til økonomi og forhandlinger

Ønsker du likevel innsyn i deler av søknaden vil vi kunne etterkomme det etter en velbegrunnet henvendelse for hvilken informasjon som trengs og til hvilket formål.

 

Behandling av forespørsler

Henvendelsen sendes til post@kulturrom.no og må inneholde :

  • Informasjon om søknaden det ønskes innsyn i (Navn på søker, årstall og tilskuddsbeløp)
  • Fullt navn på den som etterspør informasjonen, organisasjon, kontaktinformasjon
  • Hvilken informasjon fra søknaden som etterspørres og på hvilket grunnlag
  • Hva denne informasjonen skal brukes til

NB: Av hensyn til vårt tillitsforhold med søker vi i alle tilfeller informere dem om innkomne forespørsler og gi dem informasjon om hva som blir delt videre med tredjepart og på hvilket grunnlag.

 

Merk: Kulturrom er en tilskuddsordning hvor søknader prioriteres opp mot hverandre. Søknad med vedlegg er grunnlaget for behandling, men vedtak fattes av ut ifra en helhetsvurdering av søknadsbunken sett i opp mot ordningens formål. Det vil derfor ikke være mulig utifra enkeltsøknader å vurdere tildelingen som er gjort.

Innsynspraksis

Kulturrom står registrert med organisasjonsform forening/lag/innretning i Brønnøysundregisteret og har sektorkode 7000 Ideelle organisasjoner. Kulturrom kan dermed ikke anses å være innenfor anvendelsesområdet til offentleglova i h.t. § 2 a,c og d.

Når det gjelder §2 b har vi sett på uttalelsen hvor Justisdepartementets lovavdeling i 2004 ble spurt om Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) – som også er en privat organisasjon – er å regne som et forvaltningsorgan når de tildeler midler fra Frifond. De konkluderte slik: «Lovavdelingen er etter dette kommet til at LNU ikke kan anses for å utøve ”offentlig myndighet” når det viderefordeler midlene bevilget fra Barne- og familiedepartementet til de enkelte barne- og ungdomsorganisasjonene. LNU må anses som tilskuddsmottaker, og ikke tilskuddsforvalter.» Dette spørsmålet gjaldt forvaltningsloven, og ikke offentleglova, men virkeområdene til de to lovene samsvarer i stor grad. Kulturrom har heller ikke noe regelverk om å følge forvaltningsloven.

Lenke til uttalelsen