Hopp til innholdet

Bygg og utbedring av kulturrom

Dere kan søke Kulturrom om å bygge eller utbedre øvingsrom eller fremføringslokaler. Vi skiller mellom enkle romakustiske tiltak og større akustiske utbedringer da det er stor forskjell i krav til dokumentasjon og søknadssum.

Dere kan søke om tilskudd til å få utført en akustisk forprosjektrapport tidlig i prosessen og så søke om å bygge eller gjøre større akustiske utbedringer med rapporten som grunnlag.

Det finnes tre ulike tilskuddsområder dere kan lese mer om på denne siden:

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Akustikk handler om hvordan lyd oppfører seg i et rom. Hvilken form, volum og materialer et rom er bygd opp av påvirker hvordan akustikken er i rommet.

Hvorfor er akustikk viktig?

Hvordan akustikken er i et øvingsrom eller fremføringslokale er viktig for lytteforholdene for utøver og publikum. Ulike musikkformer trenger ulike rom og ulik akustikk.

Kulturrom stiller krav til at akustiske utbedringer og bygging av øvingsrom forankres i:

 • Norsk Standard NS 8178:2014 – Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelse
 • Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger

En akustisk forprosjektrapport skal utarbeides med utgangspunkt i disse kriteriene.

NS 8178 inneholder en del krav til romvolum i lokaler til musikkformål. Ulike musikkformer har ulike behov for romvolum og etterklangstid.

Selv om dere til enhver tid skal prøve å følge kravene i NS 8178 og NS 8175 er det andre ting som også spiller inn når Kulturrom behandler og vurderer om en søknad kan få tilskudd eller ikke. Det kan for eksempel være at dere har tilgang på et rom i en eksisterende bygning som, iht. NS 8178, ikke tilfredsstiller takhøyden til det rommet skal brukes til. Det kan i slike tilfeller gjøres unntak til dette kravet ut fra en helhetlig vurdering.

Ved bygging av rom/lokaler i nybygg vil det være et krav at dere følger NS8178 og NS8175 hvis dere skal få tilskudd fra Kulturrom.

Les mer om disse rapportene og mer på ressurssiden utarbeidet av Norsk musikkråd www.musikklokaler.no

I tillegg til Kulturrom finnes det to andre ordninger med fokus på kulturlokaler:

Merk at dere det ikke er noe i veien for at dere også søker disse andre ordningene, men at dere ikke kan få tilskudd fra Kulturrom til den sammen investeringen som dere evt har fått tilskudd med statlige midler.

Sjekk også ut hvilke finansieringsmuligheter som finnes der dere holder til og hva lokale sparebanker, kommuner mm kan bidra med.

 

 

Akustisk forprosjektrapport

Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene i et lokale, med tanke på romakustikk og lydisolasjon. Løpende søknadsfrist og kort behandlingstid gjør at dere tidlig kan kartlegge muligheter og behov.

 

Å få utarbeidet en akustisk forprosjektrapport er viktig for alle som skal søke om større akustiske utbedringer, eller bygging av rom. Dette tilskuddsområdet er derfor mest relevant for aktører som er ansvarlige for drift eller utvikling/ombygging av kulturrom. Både private og kommunale aktører kan søke om tilskudd.

Merk: Det er mulig å søke om tilskudd til enkle romakustiske tiltak uten akustisk forprosjektrapport.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

For tilskudd over kr 50 000 må dere være registrert i enhetsregisteret og det kreves kontaktperson med ansvar for drift.

Ved tilskudd under kr 50 000 kan dere søke både med organisasjonsnummer eller fødselsdato. Søker dere med fødselsdato krever Kulturrom at kontaktpersonen er den samme som har signert på leieavtalen.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det gis ikke tilskudd til enkeltstående band/utøvere.

Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet, se retningslinjer pkt. 1.3 viii.

Det gis ikke tilskudd til øvingsrom i bygg regulert til boligformål, jf. Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og stiller krav til egenandel. Det kan budsjetteres med tilskudd på inntil 75 % av investeringen (inntil 50% for kommunale aktører).

Tilskudd til akustisk forprosjektrapport er begrenset til kr 50 000.

Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% inngår i investeringen på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

Akustisk forprosjektrapport er en rapport utført av en fagakustiker som kartlegger de akustiske forholdene i et lokale, med tanke på romakustikk og lydisolasjon.

Formålet med en akustisk forprosjektrapport er å avdekke akustiske utfordringer i lokalet og manglende lydisolasjon, og å kartlegge effekten av eventuelle tiltak. Forprosjektrapporten vil vise til helt konkrete tiltak som kan utføres for å bedre akustikken. Dermed vil dere ha et bedre grunnlag for å søke om tilskudd til akustiske utbedringer, med bakgrunn i anbefalte tiltak.

For å søke om tilskudd til større akustiske utbedringer eller bygging av øvingsrom forutsettes det at en akustisk forprosjektrapport er utarbeidet i forkant av søknaden.

Rapporten skal hensynta Standard Norges standard for akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse – NS 8178:2014 (denne tar for seg de romakustiske forholdene et lokale bør ha for å fungere til musikkformål) og Lydforhold i bygninger NS 8175:2019 (denne tar for seg anbefalte grenser for lydisolasjon mellom rom/lokaler til ulike formål).

Etter kartlegging av lokalet skal rapporten inneholde en konklusjon på hva lokalet egner seg til og også inneholde konkrete tiltak på romakustikk og lydisolasjon og hvilke musikkformer rommet/lokalet egner seg til.

Skal rommet/lokalet brukes til flere ulike musikkuttrykk skal rapporten utrede muligheten for fleksible løsninger når det kommer til romakustikk.

En akustisk forprosjektrapport er nødvendig i de tilfeller dere skal rehabilitere et lokale til musikkformål for å sikre at tiltakene som utføres er hensiktsmessige til det lokalet skal brukes til. Det vil være særdeles viktig å utarbeide en slik rapport når det er snakk om utbedring av lydgjennomgang mellom lokaler.

NS 8178 inneholder en del krav til romvolum i lokaler til musikkformål. Ulike musikkformer har ulike behov for romvolum og etterklangstid. Selv om dere til enhver tid skal prøve å følge kravene i NS 8178 og NS 8175 er det andre ting som også spiller inn når Kulturrom behandler og vurdere om en søknad kan få tilskudd eller ikke. Det kan for eksempel være at dere har tilgang på et rom i en eksisterende bygning som ikke tilfredsstiller takhøyden til det rommet skal brukes til. Det gjøres unntak til dette kravet ut fra en helhetlig vurdering.

Ved bygging av rom/lokaler i nybygg vil det være et krav at dere følger NS8178 og NS8175 hvis dere skal få tilskudd fra Kulturrom.

Oslo Lydproduksjon fikk tilskudd til å utarbeide akustisk forprosjektrapport i starten av 2019, og fikk senere samme år tilskudd til å bygge 9 øvingsrom på bakgrunn i anbefalingene i rapporten.

Det er også gitt mange tilskudd til forprosjektrapport i forkant av etablering av nye scener.

Se tildelingslistene for flere eksempler på mottakere

Om dere får tilskudd til å gjennomføre en akustisk forprosjektrapport står dere fritt i valget av fagakustiker. Det er viktig at det er en profesjonell aktør, som har rutiner og erfaring med utvikling av akustiske forprosjektrapporter i lokaler for utøvelse av musikk, dans og teater.

Ta kontakt med Kulturrom om dere har behov for tips om akustikkfirmaer rundt omkring i landet.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til akustisk forprosjektrapport:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon for lokalet som skal utredes
 • Beskrivelse av prosjektet og foreløpig fremdriftsplan

I tillegg må det legges ved regnskap for virksomheten (søker) og budsjett for utarbeiding av forprosjektrapporten.

Løpende behandling. Vedtak meddeles vanligvis innen 2-6 uker.

Vi anbefaler at dere leser godt gjennom siden Hvordan søke før dere går igang med søknaden.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Enkle romakustiske tiltak i lokaler

Dette tilskuddsområdet omfatter enkle akustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring. Enkle romakustiske tiltak vil normalt være begrenset til akustisk overflatebehandling i eksisterende lokaler. Det er ikke nødvendig med en akustisk forprosjektrapport for å søke om tilskudd til enkle akustiske utbedringer.

Kulturrom gir tilskudd til enkle romakustiske tiltak i lokaler til musikk, dans og teater.

Enkle romakustiske tiltak kan gjøre en stor forskjell i mange rom. Dette tilskuddsområdet er relevant for band, kor, korps, teatergrupper, spelemannslag og lignende aktører som øver i et rom med utfordrende akustikk.

Det er også aktuelt for scener hvor overflatebehandling kan være nok til å forbedre rommets akustikk. Det vil være viktig for scener som presenterer ulike kulturuttrykk å utrede lokalets akustikk. Ulike kulturuttrykk har behov for ulik akustikk. Det er derfor viktig å utrede dette med tanke på hva dere vil at lokalet primært skal fungere for. Her kan dere også se på mulighetene for fleksible akustikkløsninger.

Både private og kommunale aktører kan også søke på dette tilskuddsområdet.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

For tilskudd over kr 50 000 må dere være registrert i enhetsregisteret og det kreves kontaktperson med ansvar for drift.

Ved tilskudd under kr 50 000 kan dere søke både med organisasjonsnummer eller fødselsdato. Søker dere med fødselsdato krever Kulturrom at kontaktpersonen er den samme som har signert på leieavtalen.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det gis ikke tilskudd til enkeltstående band/utøvere.

Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet, se retningslinjer pkt. 1.3 viii.

Det gis ikke tilskudd til øvingsrom i bygg regulert til boligformål, jf. Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger.

Formålet med enkle romakustiske utbedringer er å øke den akustiske kvaliteten i rom som brukes til øving og fremføring av musikk, teater og dans.

For enkle romakustiske utbedringer er det ikke krav til en akustisk forprosjektrapport, men tiltakene dere søker om kan kun omhandle romakustisk overflatebehandling som tekstiler eller akustikkplater på vegger og akustikkplater til tak.

Eksempelvis vil dette inkludere:

 • Absorbenter/diffusorer til å montere i tak, på vegger og i hjørner (bassfeller). Dette kan være spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), moltonteppe/akustikkduk for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

 

Merk: Tiltaket/utbedringen må beskrives i detalj med tanke på hva som skal gjøres i lokalet, hvorfor det er behov for å gjøre tiltakene og hva tiltakene har å si for bruken av lokalet.

Det skal suppleres med en tegning av lokalet med høyde-, lengde-, og breddemål. Det skal fremkomme på tegningen hvor de ulike tiltakene skal utføres og hvor store flater de dekker. Budsjett for tiltakene skal samsvare med mengde på tegning og detaljbeskrivelsen.

Enkle akustiske tiltak er investeringer som omhandler overflatebehandling i eksisterende rom med en kostnadsramme på under kr 100 000.

 • Private søkere kan motta inntil kr 75 000 i enkle tiltak
 • Kommunale søkere kan motta inntil kr 50 000 i enkle tiltak

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak. Det skal budsjetteres med en egenandel. Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% (minimum 50% for kommunale søkere) inngår i investeringen, på det vedtaket omfatter.

Budsjett for tiltakene skal samsvare med mengde på tegning og detaljbeskrivelsen.

Kulturrom forbeholder seg retten til å vurdere om det er behov for å gjøre en kartlegging av lokalet med en akustisk forprosjektrapport før det bevilges tilskudd.

Eksempler kommer

Det er viktig at dere har konkrete planer om hva som skal utbedres i rommet når dere sender inn søknad og budsjett. Om dere føler behov for profesjonelle innspill vil vi anbefale å ta kontakt med en akustiker og beskrive det dere opplever som behov og utfordringer.

Om dere får tilskudd til å gjennomføre tiltakene står dere fritt i valget av leverandør.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til enkle romakustiske tiltak:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon for lokalet som skal utredes
 • Beskrivelse av prosjektet med detaljløsninger, målsatte skisser eller tegninger av lokalet, med høyde-, lengde- og breddemål, samt enkel beskrivelse av materialer i tak, gulv og vegger per i dag.

I tillegg må det legges ved regnskap for virksomheten (søker) og budsjett for tiltakene det søkes tilskudd til.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Vedtak meddeles vanligvis rundt 3 måneder etter søknadsfrist.

Vi anbefaler at dere leser godt gjennom siden Hvordan søke før dere går igang med søknaden.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.

Bygg og større akustiske utbedringer

Dette tilskuddsområdet omfatter bygging og utbedring av romakustikk og lydisolasjon i øvingsrom og i lokaler til fremføring av musikk, dans og teater.

Det forutsettes at en akustisk forprosjektrapport legges til grunn i søknaden. Tilskudd til bygging av øvingsrom er begrenset oppad til kr 250 000 per rom.

Dette tilskuddsområdet er primært relevant for profesjonelle aktører som drifter eller eier lokaler som benyttes til øving og fremføring av musikk, dans og teater. Både private og kommunale aktører kan søke på dette tilskuddsområdet.

Bygg og større akustiske utbedringer omhandler ofte store og omfattende prosjekter, og derfor er kravene for søknaden i dette tilskuddsområdet flere enn i andre områder.

Ved søknad om tilskudd til Bygg og større akustiske utbedringer av arenaer, vil det alltid være behov for en akustisk forprosjektrapport som beskriver hvilke tiltak som skal utføres og hvilke prinsipper som skal følges ved utføring.

Formålet med større akustiske utbedringer er å øke den akustiske kvaliteten i rom som brukes til øving og fremføring av musikk, teater og dans. Tiltak som faller innenfor dette tilskuddsområdet er akustiske og lydisolerende tiltak i vegger, gulv og tak.

Det gis tilskudd til lydisolasjonstiltak og romakustiske tiltak i forbindelse med bygging og utbedring av øvingsrom og lokaler til fremføring.

Det gis tilskudd til lydisolering:
Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredsstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon, flytende gulv (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.

Det gis tilskudd til romakustiske tiltak:
Absorbenter/diffusorer til å montere i tak, på vegger og i hjørner (bassfeller). Dette kan være spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), moltonteppe/akustikkduk for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Det gis tilskudd til bygging av øvingslokaler:

Det kan søkes om tilskudd til bygging av nye rom til øving i bygninger hvor rom skal gjøres om til egnede øvingsrom.

 • Oppbygging av vegger, gulv og tak med tilfredstillende lyddemping: gipsplater, isolasjon, flytende gulv (rom i rom prinsipp). Lydfeller ifm ventilasjonssystem. Lyddører.
 • Absorbenter/diffusorer til å montere i tak, på vegger og i hjørner (bassfeller). Dette kan være spesialproduserte akustikkplater beregnet på ulike frekvensområder (bass/diskant), moltonteppe/akustikkduk for tildekning av vegger og anordninger av andre materialer/plater/tepper som endrer etterklangstiden i et øvingsrom.

Tilskudd til bygging av øvingsrom er begrenset oppad til kr 250 000 per rom.

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

For tilskudd over kr 50 000 må dere være registrert i enhetsregisteret og det kreves kontaktperson med ansvar for drift.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak, eller tiltak som dreier seg om utvikling av enkeltpersoners private eiendom eller næringsvirksomhet, se retningslinjer pkt. 1.3 viii.

Det gis ikke tilskudd til øvingsrom i bygg regulert til boligformål, jf. Norsk Standard NS 8175:2019 – Lydforhold i bygninger.

Det varierer mye hvor store søknader som kommer inn til dette tilskuddsområdet. Dette er en omfattende søknad der de største ombyggingene og etableringene søker om flere millioner kroner.

Tilskudd til bygging av øvingsrom er begrenset til kr 250 000 pr rom, men det gis også tilskudd basert på innsendt budsjett.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak. Det skal budsjetteres med en egenandel. Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% (minimum 50% for kommunale søkere) inngår i investeringen, på det vedtaket omfatter.

Budsjettet må være så detaljert at saksbehandler kan utelate budsjettposter som ikke har direkte tilknytning til lydisolerende eller romakustiske tiltak. Det er kostbart å bygge lokaler til musikk, teater og dans, og dermed viktig at vi ikke tildeler tilskudd til tiltak som ikke handler om forbedring av selve kulturrommet. På denne måten kan vi hjelpe flere med å utbedre sine rom. Kostnader i forbindelse med ventilasjonsanlegg vil tas med i betraktning.

Eksempler her

Det er viktig at dere har konkrete planer som viser hva som skal bygges eller utbedres. Det forutsettes at en akustisk forprosjekt ligger til grunn for søknaden om bygging eller større akustisk utbedring.

Denne bør vise konkrete anbefalte tiltak, og anbefalte tiltak bør ligge til grunn for hva det søkes om. Om dere får tilskudd til å gjennomføre tiltakene står dere fritt i valget av leverandør.

Det er også anbefalt å ta kontakt med rådgiver/saksbehandler i Kulturrom om dere har noen spørsmål i forkant.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til bygg og større akustiske utbedringer:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Detaljert prosjektbeskrivelse med akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker, med finansierings- og fremtidsplan
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig), samt årsrapport om det foreligger. Virksomheter under etablering skal levere økonomiplan/budsjett for tre første driftsår i stedet for regnskap.

Det forutsettes også at søker er registrert i enhetsregisteret, har en ansatt daglig leder eller tilsvarende ansvarlig for drift, samt en tilknyttet teknisk ansvarlig.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Vedtak meddeles vanligvis rundt 3 måneder fra søknadsfrist.

Vi anbefaler at dere leser godt gjennom siden Hvordan søke før dere går igang med søknaden.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.