Skriftlig innspill fra Kulturrom til Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge:

Det er bra at denne stortingsmeldingen løfter fram behovet for gode fysiske møteplasser, men vi opplever at det ikke er samsvar mellom hvordan meldingen bekrefter viktigheten av egna kulturlokaler i et kapittel, samtidig som den avviser en styrket nasjonal satsing i et annet kapittel.

 

Kort oppsummert:

– I kap 7.2 Møteplasser for kunst- og kulturaktivitet slår meldingen fast at tilgang til egna lokaler er helt nødvendig for et levende kulturliv og det listes opp flere gode tiltak der regjeringen vil legge til rette for blant annet gode møteplasser og lokale visningsarenaer
– I kap 5.2.1 leser vi en overraskende ansvarsfraskrivelse. Det loves ingen økt nasjonal satsing på egna lokaler til kultur, men ansvaret legges over på kommunene.

Kulturrom som nasjonal tilskuddsordning er et virkemiddel for å nå overordna politiske mål. Ordningen bidrar til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Vi ser at god tilgang til egnede lokaler og med teknisk infrastruktur senker terskelen for aktivitet. En styrking av ordningen vil være avgjørende for at det skal finnes rom der barn og ungdom får mulighet til å skape og oppleve kunst og kultur over hele landet.

Egna kulturlokaler – Lokalt eller nasjonalt ansvar?

Stortingsmeldingen fremhever at det er stor variasjon i hvordan kommuner og fylkeskommuner prioriterer på kulturområdet. I kap 5.2.1 Rolle og oppgåver i kommunane og fylkeskommunane leser vi en overraskende ansvarsfraskrivelse fra en økt nasjonal satsing på egna lokaler til kultur.
Meldingen peker på Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) som etterlyste en styrkning av «den kulturelle grunnmuren» med en oppfordring om at det ble bevilget mer statlige midler til blant annet øvings- og framføringslokaler. Tilgang til egna lokaler er også løftet fram tydelig i både Frivillighetsmeldingen og Kulturmeldingen.

Det er derfor overraskende at denne meldingen ikke peker mot en økt nasjonal satsting på kulturlokaler, men tvert imot legger ansvaret over på kommunene og beskriver den manglende satsingen som «en utfording som i hovudsak må løysast lokalt».

Som en nasjonal tilskuddsordning opplever vi at mange kommuner og fylkeskommuner mangler ressurser eller nedprioriterer den kulturelle grunnmuren, og opplever at det finnes et stadig økende behov for tilskudd for å muliggjøre nødvendige investeringer i lokaler og teknisk utstyr.
Allerede før koronakrisen så vi en stor økning i søknadsmengde til Kulturrom og på to år har søknadsmengden økt med 140%. Søkerne er både kommunale aktører, frivillige foreninger og private aktører som igangsetter nye initiativ, utbedrer og ruster opp kulturrom over hele landet – lokalene som trengs for at barn og unge skal ha rom til å øve, framføre og oppleve kultur. På den andre siden av denne krisen er det på ingen måte utsikter til at det vil finnes mer midler, ressurser eller risikovilje til å gjøre investeringer – tvert imot; og konsekvensene for kulturtilbudet for barn og unge kan bli store om det ikke kommer et felles nasjonalt løft.

Møteplasser krever en styrket satsing

I kap 7.2 Møteplasser for kunst- og kulturaktivitet slår meldingen fast at tilgang til egna lokaler er helt nødvendig for et levende kulturliv og nevner her hva tilskuddene fra Kulturrom bidrar til.
Det som ikke nevnes her er at Kulturrom fra 2019 fikk utvidet mandat uten at tilskuddsrammen har økt i tråd med oppdraget. Av øvrige nasjonale midler har desentralisert ordning for regionale kulturbygg nå 80 millioner mindre i potten enn i 2013.

I den avsluttende vurderingen i dette kapittelet står det i meldingen at kartlegging vil gi kunnskap som kan skape gode, lokale arenaer. I vår dialog med landets kulturrom, med frivillige kulturliv, kommuner og private aktører opplever vi at det ikke mangler på verken kunnskap, gode prosjekter, pågangsmot, ildsjeler eller kompetanse. Vi opplever at det mangler tilgang på midler til å realisere de nye tiltakene og forbedre de rommene der barne- og ungdomskulturen skapes og oppleves.

På vegne av kulturlivet og en stadig voksende søknadsbunke med gode tiltak som vil styrke kulturtilbudet til barn og unge, oppfordrer vi på det sterkeste til at denne meldingen følges opp med en styrket nasjonal satsing på kulturlivets infrastruktur.

 

Til info: Saken skal behandles i stortinget 7. juni

Her finner du barne- og ungdomskulturmeldingen