Hopp til innholdet

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom administrerer offentlige midler til fellesskapets gode. Målet er å bygge opp kulturrom med en grunnleggende teknisk infrastruktur som kan brukes av mange.

Ofte stilte spørsmål

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.

Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

Dere kan søke om teknisk utstyr eller utbedring av øvingsrom eller scener:

Teknisk utstyr til kulturrom

 • Fremføringsutstyr
 • Øvingsutstyr
 • Servicerapport og teknisk vedlikehold

Bygg og utbedring av kulturrom

 • Akustiske utbedringer av scener og øvingsrom
 • Bygging av øvingslokaler

Det kan vi ikke svare på i forkant. Se på tildelingslistene for å se hvem som har fått tidligere.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet
 • Behov
 • Gjennomføring

Les mer om hva dere bør vektlegge i søknadsbegrunnelsen.

 

Søknader som innvilges kan ofte vise til:

 • Behov for grunnleggende teknisk utstyr til kulturrom som brukes av et fellesskap – der søker kan synliggjøre hvor mange det kommer til gode
 • Utbedring av kulturrom for frivillig kulturliv og det frie, profesjonelle kulturfeltet. Gjerne med mulighet for sambruk og der lokale arrangører, lag og foreninger prioriteres for tilgang til rommet
 • Søknader som viser til helhetlige, langsiktige og bærekraftige investeringer

En godt begrunnet søknad som synliggjør et behov vil være avgjørende for om en søknad får tilskudd.

Søknader om utstyr som ikke er nødvendig grunnutstyr for øving eller framføring av musikk, teater eller dans vil få avslag. Dere må selv definere og argumentere for hva som er avgjørende for deres kulturrom.

Søknader om utstyr som regnes som spesialutstyr vil i de fleste tilfeller ikke bli prioritert. Det samme gjelder utstyr som ikke vil være i bruk gjennom hele året.

I retningslinjene er det definert:

1.3 Hva er utenfor ordningen
i. Det gis ikke tilskudd til utstyr som er anskaffet, eller tiltak som er gjennomført, før vedtak om tildeling er mottatt
ii. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr
iii. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller inn under annet offentlig ansvarsområde
iv. Det gis ikke tilskudd til tiltak som faller under andre statlige finansierte ordninger
v. Det gis ikke tilskudd til utstyr som skal leies ut på kommersielle vilkår
vi. Det gis ikke tilskudd når søker vurderes å ha tilstrekkelig egenfinansieringsevne til å gjennomføre tiltaket
vii. Det gis ikke tilskudd til rekvisita og forbruksmateriell
viii. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersonsforetak

Dere kan ikke lenger søke om tilskudd til musikkbinger eller lydmålingssystem da disse ordningene er avsluttet.

Andre eksempler på hva Kulturrom mottar søknader om, men som er utenfor ordningens hovedformål:

 • Forbruksvarer, som f.eks trommeskinn, gitarstrenger, instrumentstativ, lyspærer, gaffatape, røykvæske.
 • Rekvisita som noter, uniformer, drillutstyr og lignende.
 • Kulisser, scenografi, kostymer, sminke, transportmiddel (f. eks. tilhenger).
 • Honorar og reisekostnader (instruktører, regissører og lignende).
 • Verktøy, stiger, talerstol og teleslynge.
 • Barrikader.
 • Lyd og bildeoverføring til øvrige lokaler.
 • Miljøbelysning og sallys.
 • Strøm (elektriker).
 • Løpende kostnader tilknyttet husleie, elektrisitet, internett og lignende.
 • Brannvern, ventilasjon, rømningsveier, VVS, universell utforming, HMS-tiltak og heis.

Eksemplene listet opp her er ikke uttømmende.

Det gis som hovedregel kun tilskudd til utstyr som tilhører eller skal brukes i kulturrommet der det foregår øving eller fremføring. Derfor gis det ikke tilskudd til utstyr for transport (kjøretøy eller tilhenger), backstage eller andre lokaler i tilknytning til kulturrommet.

Det gis tilskudd til nødvendige akustiske utbedringer av kulturrom, ikke til bygging eller utbedring av øvrige lokaler i tilknytning til dette.

Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og stiller krav til egenandel.

Det kan budsjetteres med tilskudd på inntil 75 % av investeringen (inntil 50% for kommunale aktører).

Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% inngår i investeringen på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

Det er ingen øvre grense for søknadssum til Kulturrom. For øvingsutstyr opererer vi med standardsatser for mye av det som kan søkes om. Les mer om øvingsutstyr og standardsatser her.

Det fine med Kulturrom som ordning er at vi skal sikre infrastruktur for kulturen over hele landet. Denne infrastrukturen, altså disse lokalene, har samme behov uansett hvem som skal bruke dem; De må være egnet til formålet, ha god akustikk og nødvendig utstyr.

Vi skiller derfor ikke mellom søkere ut fra hvem som skal stå på scenen eller bruke lokalet så lenge hovedaktiviteten er musikk, teater eller dans. Vi forvalter fellesskapets midler og skal bruke disse på gode tiltak over hele landet.

For større søknader er det viktig at driften av lokalet er profesjonell og at det finnes gode rutiner for oppfølging av teknisk utstyr. Kulturrom er en ordning for frivilligheten og for det frie, profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Det skal være enkelt å søke om nødvendig utstyr til øving, mens det kreves mer av en søker som drifter en scene med teknisk utstyr eller skal bygge øvingsrom.

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet
 • Behov
 • Gjennomføring

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september hvert år.

Det er ca tre måneder behandlingstid.

Merk: Søknader om tilskudd til utarbeidelse av akustisk forprosjektrapport og søknader om hastebehandling av utstyr til øvingsrom vil behandles løpende. Søknader med løpende frist har normalt 2-6 ukers behandlingstid.

Kulturrom lanserte i 2020 en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter, i forbindelse med nedstenging, antallsbegrensning og økonomisk usikkerhet i kulturbransjen. Denne ordningen omfatter driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom. Ordningen er videreført i 2021.

Les mer om kompensasjonsordningen her.

Forlengelse og justering av midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Vi anbefaler at dere leser dere godt opp på de ulike tilskuddsområdene og tips til søknad.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i søknadsportalen. Her finnes alle søknadsskjema.