Forlengelse og justering av midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom har de siste ti årene bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom til musikk, dans og teater over hele landet. Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nå nedsatt betalingsevne hos sine leietakere, og at mange ber om redusert husleie eller sier opp sine lokaler. Det er helt avgjørende at øvingsanleggene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden og at utøvere har et arbeidssted å gå tilbake til etter at krisen er over. 

Kulturrom lanserte i starten av april en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen omfatter driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.

Forlengelse og justering av ordningen

Den midlertidige kompensasjonsordningen for øvingsanlegg med tapte leieinntekter forlenges ut 2020. Vi ønsker å fordele midlene slik at de dekker reelle behov. Det vil være noen innstramminger i kriteriene for søker, da mange leietakere ikke er i samme akuttsituasjon som i vår, samt at andre kompensasjonsordninger vil dekke en andel av de som så langt har mottatt kompensasjon fra Kulturrom.

Justeringene som nå vil fremkomme i søknadsskjema omfatter følgende punkter: 

 • Et krav om at søker må bekrefte at de ikke har mottatt midler til å dekke tapte leieinntekter fra en annen instans.
 • For øvingsanlegg hvor leietakerne viderekompenseres: Et utfyllingsfelt for en mer detaljert beskrivelse av leietakernes situasjon. Vi ber om at øvingsanlegget er i dialog med sine leietakere og søker kompensasjon for de som reelt har mistet oppdrag og som fortsatt merker konsekvensene av koronautbruddet på økonomien.
 • For øvingsanlegg som er omfattet av oppsigelser, manglende betaling eller tomme rom vil det være nødvendig å beskrive hva som er gjort for å endre situasjonen, f.eks. om det er gjort aktive forsøk på å få inn nye leietakere.

Ordningen utvides ut 2020

Rammer og vilkår

Et øvingsanlegg er definert som en virksomhet som har drift av øvingsrom som formål. Kompensasjon utbetales på etterskudd hver måned, og første måned det kan søkes kompensasjon for vil være april 2020. Tilskudd beregnes ut fra den faktiske reduksjonen øvingsanlegget har gitt sine leietakere, eller det faktiske tapet øvingsanlegget opplever ved oppsigelser eller manglende betaling. Det kan normalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. I enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres. Det vil åpne for at eksempelvis øvingsanlegg med en teater-, dans- eller produksjonssal og flere leietakere, vil kunne søke om et større beløp enn 4000,-. Søknadene vil bli behandlet fortløpende og søker må oppfylle generelle vilkår. 

Obligatoriske vedlegg for alle søknader

 • Kreditnota/faktura som synliggjør redusert leiepris til leietaker
 • Eventuell bekreftelse på oppsigelse/avlysning/kansellering fra leietaker

Obligatoriske vedlegg for søkere som IKKE tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom

 • Leiekontrakt eller bekreftelse på eieforhold
 • Vedtekter 

Ferdig utfylt søknadsskjema og obligatoriske vedlegg sendes til post@kulturrom.no.

Kommentar: Statsbudsjettet 2021

Karen Sofie SørensenAktuelt, På forsiden

Det fremlagte forslaget til kulturbudsjett 2021 viser en økning til kulturfeltet på 18,7 prosent og 1 065 millioner kroner i nye stimuleringsmidler til kultursektoren. Vi er positive til at kulturministeren har fått gjennomslag for et kulturbudsjett av betydelig størrelse – noe som viser at kulturen vil bli prioritert i tiden framover. Det vi savner er en uttalt satsing på kulturlokaler som kan sikre den nødvendige infrastrukturen som trengs for at kulturlivet kan planlegge langsiktig.

Av daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen

Den nye normalen

Mange sektorer er noenlunde tilbake til normalen, men for kulturlivet vil det være en lang vei å gå før vi er tilbake til normalen eller rettere sagt; “den nye normalen”.

Med pålagte restriksjoner, som ingen vet når forsvinner, er usikkerheten i feltet stor og man trenger mer enn noen gang et statsbudsjett som sender et signal om at det er mulig for kulturfeltet å planlegge langsiktig samt betrygge om at det finnes midler- og tiltak som vil ta bransjen gjennom koronakrisen.

Med dette budsjettet uttaler og viser Kulturminister Abid Q. Raja at han vil bringe kunst og kultur gjennom på den andre siden og lover at regjeringen skal fortsette å stille opp for kulturen til vi er tilbake i normalen. Det er gode løfter for kultursektoren, men det vil være avgjørende at den nye stimuleringsordningen på 1 065 mill. kroner treffer hele næringskjeden. Kulturfeltet venter fremdeles på hvordan stimuleringsordningen for 2020 vil se ut.
LENKE: Se pressekonferansen fra kulturdepartementet her

Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Noterte økninger i kulturbudsjettet:
200 000 kroner til Balansekunst for å etablere ny virksomhet i Bergen
500 000 kroner til Music Norway for å styrke kunnskapsgrunnlaget om norsk musikkeksport
400 000 kroner til Norsk senter for folkemusikk og folkedans til digitalisering av analoge opptak
500 000 kroner til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet
– Som en del av regjeringens satsing på dans foreslås det betydelige økninger til de regionale kompetansesentrene for dans
100 millioner ekstra til 309 kunstnerstipend
– Økning satsning på barn og unge. Blant annet med økning til Talent Norge.
200 millioner i krisestøtte til institusjonen
– Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner foreslås økt med 120 mill. kroner, til 1,8 mrd. kroner

Vi er positive til at budsjettforslaget har en uttalt satsing på barn- og unge, at momskompensasjonsordningen styrkes for frivilligheten, at det tilføres 100 millioner ekstra til 309 kunstnerstipend og at det legges opp til en betydelig satsing på dans. Det er også gledelig å lese at det er foreslått økning til Balansekunst for å etablere ny virksomhet i Bergen, til Music Norway for å styrke kunnskapsgrunnlaget om norsk musikkeksport og til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet.

Kulturfeltet har invitert flere av landets viktigste kulturpolitikere til debatt om kulturbudsjettet førstkommende fredag kl 10.
Følg debatten direkte her

Arenapolitikk

Vi savner derimot en tydeligere satsing på kulturlokaler i årets budsjett. Kulturrom fikk et utvidet mandat med en økning i 2019, men det er fortsatt et stort behov i kulturfeltet for at ordningen styrkes slik at mandatet kan bli innfridd.

I budsjettet er det foreslått en økning på 500 000 kroner til Kulturalliansen for kartlegging av lokaler for frivillig kulturlivsaktivitet og 200 000 kroner til Noregs Ungdomslag til kartlegging av organisasjonseide hus og kulturbygg. Dette er positivt, men disse kartleggingene forventes fulgt opp med midler for å forbedre kulturlivets infrastruktur.

Tildelingen til både Kulturrom og Desentralisert ordning for regionale kulturbygg kommer fra spilloverskuddet som er nevnt i budsjettet, men tildeles ikke endelig før i mai 2021. Her forventer vi en videre styrking av satsingen på kulturlokaler både gjennom og etter krisen. En betydelig satsing som ruster kulturaktørene for både å kunne gjennomføre aktivitet med dagens restriksjoner og for full gjenåpning i fremtiden.

«Vi har sett en betydelig økning i antall søknader til Kulturrom og vi så tydelig, allerede før koronakrisen inntraff, at det var et stort behov for at ordningen styrkes utover dagens 45 millioner kroner.»

-Daglig leder, Karen Sofie Sørensen

Foto: Jonathan Vivaas Kise

Tilgangen til egnede og utstyrte rom til kultur må stå høyt på prioriteringslista da covid-19-situasjonen har skapt nye behov for kulturlivet. Vi har sett en betydelig økning i antall søknader til Kulturrom og vi så tydelig, allerede før koronakrisen inntraff, at det var et stort behov for at ordningen styrkes utover dagens 45 millioner kroner.

Kompetanse

Demonstrasjonen #redalert forrige uke fikk synliggjort konsekvensene av restriksjonene for alle som jobber i kulissene og som lever av å skape arrangement. Det var derfor forventninger til at statsbudsjettet også vil gi signaler om at dette er en yrkesgruppe som vil bli tatt vare på gjennom denne krisen. Kulturlivet trenger denne kompetansen, disse enkeltpersonene når man igjen skal begynne å arrangere store begivenheter. En videreføring av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ville derfor ha vært et kjærkomment og viktig tiltak.

LENKE: Her kan du lese hele forslaget til kulturbudsjett

Fagdag: Koronakrise og fremtiden for scenetekniske yrker

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Kulturrom inviterer til fagdager i Bergen, Tromsø, Oslo, Stavanger og Trondheim, hvor vi setter fokus på koronakrisen og fremtiden for de scenetekniske yrkene.

Tiltakene for å begrense koronakrisen har truffet kulturlivet særdeles hardt, og ser dessverre ut til å bli langvarige. De fleste i bransjen har nå gått over et halvt år uten arbeid eller oppdrag, dette er selvsagt både en stor økonomisk og mental påkjenning.

Med mye usikkerhet rundt fremtiden er faren for kompetanseflukt stor og vi frykter langsiktige og alvorlige konsekvenser for en bransje som allerede er periodevis underbemannet. Når det samtidig ikke eksisterer bransjetilpassede utdanninger som sørger for nyrekruttering, går bransjen en usikker fremtid i møte. Undersøkelser viser også at den prosentvise andelen som benytter seg av de ulike kompensasjonsordningene er relativt lav. Treffer egentlig kompetanseordningene bransjens behov?

Det er gratis å delta på fagdagen og innholdet passer for alle som jobber profesjonelt innen scenetekniske yrker, som lyd- og lysteknikere, lysdesignere, AV-teknikere, riggere, stagehands, produksjonsmedarbeider, backlineteknikere med flere.

Program

10:30 Dørene åpner og registrering

11:00 Velkommen
Kulturrom ønsker velkommen, og gir en kort oppdatering på ulike koronatiltak og forskningsbaserte undersøkelser av effektene av disse.

11:15 Presentasjon: Kartlegging av scenetekniske yrker
Kulturrom har i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) over to undersøkelser i 2020 kartlagt det scenetekniske feltet. Kartleggingen har hatt fokus på bemanningsbehov, utdanningsmuligheter, arbeid- og lønnsforhold og selvsagt effektene av koronakrisen. På fagdagen vil nøkkelfunn fra undersøkelsen presenteres.

12:00 Lunsj
Vi spanderer lunsj.

12:30 Panelsamtale
Det blir en todelt panelsamtale hvor vi inviterer lokale ressurspersoner som vil bestå av representanter fra flere ledd i bransjen, til å diskutere koronakrisen og fremtiden for scenetekniske yrker. Samtalen vil ta for seg både aspektene for enkeltpersoner og hvilke overordnede strukturer som må på plass for å komme oss gjennom krisen, samt ha en bærekraftig sceneteknisk bransje i årene fremover. Det blir mulighet for både spørsmål og kommentarer fra salen.

Tid og sted

Oslo: Tirsdag 6. oktober klokken 11:00-15:00, Rockefeller

Trondheim: Tirsdag 13. oktober klokken 11:00-15:00, Olavshallen i samarbeid med Tempo

Tromsø: Tirsdag 27. oktober klokken 11:00-15:00, Tvibit

Stavanger: Tirsdag 3. november klokken 11:00-15:00, Tou

Bergen: Tirsdag 10. november klokken 11:00-15:00, USF Verftet i samarbeid med Brak.

Merk: Det er bindende påmelding og et begrenset antall plasser.

Smittevern

Det tas forhåndsregler for smittevern på våre samlinger. Dette innebærer at: 

 • vi bruker lokaler som er store nok til å overholde regelen om 1 meter avstand.
 • det plasseres antibac flere steder i lokalet.
 • vi tar opprop og loggfører hvem som er tilstede.
 • det er ansvarlig arrangør tilstede for å informere og følge opp smittevernstiltakene.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 14

Intervju: Øveriet Sandvika

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere?
Vi tok en prat med daglig leder i Øveriet, Magnus Westgaard.

Hva er egentlig Øveriet Sandvika?

Høsten 2015 ble Øveriet kontaktet av Tanken, som er et kommunalt kulturhus i Sandvika med et stort mangfold av kulturelt innhold. De ønsket at Øveriet skulle etablere seg i Sandvika, for å dekke et økende behov for gode øvingsrom i kommunen og distriktet. Etter å ha vokst en del i Oslo gjennom flere år var dette en spennende tanke for oss, og dialogen startet i det små. Resultatet har blitt en ganske unik samarbeidsmodell, hvor øvingsanlegget Øveriet Sandvika har blitt til som et spleiselag mellom en privat kulturaktør (Øveriet), en kommunal aktør (Bærum kulturhus/Tanken), en privat gårdeier (Andenæs Eiendom) og en statlig støtteordning (Kulturrom). Øveriet Sandvika åpnet i august med 8 nye øvingsrom, pluss et av Tankens eksisterende øvingsrom som Øveriet har overtatt driften av. Vi er veldig stolte av det nye anlegget, og gleder oss stort over at det nå endelig er aktivitet i lokalene. Selv om driften er noe begrenset på grunn corona-situasjonen, er det nå aktivitet på alle rom!

Bilde fra et av de splitter nye øvingsrommene hos Øveriet Sandvika. Foto: Christian Zervos

Kan du fortelle om en kulturbegivenhet som rørte deg i år?

Jeg skulle gjerne ha sagt åpningsmarkeringen for Øveriet Sandvika… Men den ble markert i det stille, ikledd snekkerbukser og med kaffe på termos! Coronaen satte en stopper for alle planene våre om feiring og markering, både i Sandvika og for den nye avdelingen vår i Oslo som sto ferdig i april. Jeg har ikke fått med meg så mange kulturbegivenheter etter 12. mars. Jeg har vært prosjektleder for to forholdsvis store byggeprosjekter parallelt med jobben som daglig leder på Øveriet, midt i en pandemi som rammet vår bransje hardt. Så tiden har ikke strukket til for å utforske de nye digitale plattformene for min del. Men jeg var på konsert med Fieh i februar, det var overraskende forfriskende! Nesten sjokkerende hvor mange flinke musikere og artister som vokser opp og frem i Norge!

«Kunst og næring skapes, sosiale bånd knyttes og forsterkes, året rundt og til alle døgnets tider.» -Magnus Westgaard, daglig leder Øveriet

Hva driver deg?

Jeg hadde en opplevelse en del år tilbake i tid, helt i starten av Øveriet. Jeg tenker det var i 2008-2009, da Øveriet var kun én avdeling med 18 øvingsrom. Jeg jobbet fortsatt hovedsakelig som frilansmusiker, og hadde lager for utstyret mitt på Øveriet. Det var ikke alle spillejobber som var like givende, og det er mye rigging og slit som hører med et slikt yrke. Etter en sein spillejobb en lørdag skulle jeg sette ting tilbake på lageret, og trillet utstyret forbi flere rom hvor jeg kunne høre at det var band som øvde. Jeg var i utgangspunktet kjempesliten og litt lei etter en tung spillejobb, men ble fylt av energi og entusiasme da det gikk opp for meg at her sitter det mange musikere midt på natta og koser seg med det de elsker å drive med. Kunst og næring skapes, sosiale bånd knyttes og forsterkes, året rundt og til alle døgnets tider – i lokalene som startet med en drøm jeg delte med min kollega Gerhard Mork. Dette ble et skjellsettende øyeblikk som skulle definere retningen livet mitt skulle ta. Det gikk opp for meg hva som gir meg energi, og hva som virkelig driver meg. Dette har drevet meg i alle Øveriets byggeprosjekter siden, og i det daglige arbeidet med å videreutvikle og profesjonalisere driften av våre øvingsanlegg.

«Uten økonomisk støtte ville leieprisene for øvingsrommene måtte settes så høyt at de færreste ville hatt råd til å bruke lokalene.»

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?

Uten Kulturroms tilskudd hadde Øveriet fortsatt kun bestått av de 18 øvingsrommene vi bygde i 2006. Dette første byggeprosjektet ble til med egne midler – sparepenger, salg av leilighet, privatlån med sikkerhet i foreldres boliger – og veldig høy grad av egeninnsats og ungdommelig galskap! Da vi gjorde alvor av drømmen om å vokse i 2012 (avdeling 2, med 10 nye øvingsrom), skjønte vi at ting måtte planlegges og gjennomføres på en litt bedre måte enn i 2006. Det er utrolig dyrt å bygge gode øvingsrom som imøtekommer krav til blant annet akustikk, lydisolasjon, ventilasjon, logistikk og HMS. Uten økonomisk støtte ville leieprisene for øvingsrommene måtte settes så høyt at de færreste ville hatt råd til å bruke lokalene. Så uten støtte fra Kulturrom hadde avdeling 2 og alle påfølgende prosjekter blitt skrinlagt. For Øveriet Sandvika sin del så fungerte støtten fra Kulturrom som en slags katalysator for å skaffe til veie resten av investeringsmidlene som trengtes for å kunne realisere prosjektet. Både i form av å være et slags «godkjent-stempel» overfor våre nye samarbeidspartnere, men også på den måten at hver krone investert i prosjektet utløste mer midler enn det hver enkelt investerte – på grunn av forhåndsinnvilget støtte fra Kulturrom.

Øveriet Sandvika åpnet i august 2020 med 8 nye øvingsrom, pluss et av Tankens eksisterende øvingsrom som Øveriet har overtatt driften av. Foto: Christian Zervos

Gitt den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i akkurat nå: Hva skjer videre med Øveriet Sandvika?

Alle rommene våre er nå tatt i bruk, og det ser foreløpig ut til at Øveriet Sandvika vil klare seg gjennom den skjøre oppstartsperioden, til tross for corona-situasjonen. Dette er i stor grad takket være et godt samarbeid med Tanken og Bærum kommune, som har gitt oss mulighet til å redusere leieprisene en stund fremover. Ingen vet hvor mange måneder eller i verste fall år denne situasjonen vil vare, men det er all grunn til å tro at vår bransje vil være rammet i lang tid. I Sandvika har vi foreløpig klart oss uten hjelp fra Kulturroms kompensasjonsordning (som har vært redningen for Øveriet Oslo), men vi håper jo at det fortsatt er tilsvarende ordninger tilgjengelig så lenge bransjen vår har behov for hjelp. I tiden fremover vil mye dreie seg om å klare å holde åpent til tross for økt smitte i samfunnet. Det handler om fortsatt fokus på smittevern og beredskap, og raske tiltak ved eventuelle negative endringer i situasjonen. Når situasjonen om forhåpentligvis ikke så alt for lenge har blitt vesentlig bedre, og restriksjonene har blitt fjernet, gleder vi oss til å begynne arbeidet med å flette Øveriet Sandvika inn i resten av driften på Tanken. Det er mange potensielle synergier ved å være samlokalisert med et så kreativt og mangfoldig kulturhus. Foreløpig må alle holde seg stort sett inne på sitt eget rom, noe som er vel og bra. Men det er når kreativ energi møtes over en kopp kaffe, eller utenfor en åpen dør hvor den nyeste miksen til nabobandet spilles, at det virkelig oppstår magi!

Øveriet Sandvika AS fikk tilskudd fra Kulturrom på 2 000 000,- til bygging av 8 øvingsrom tilknyttet Tanken, våren 2018.

Kartlegging av scenetekniske yrker – del 2: Koronakrisen

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom gjennomførte i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) i vår en kartlegging av scenetekniske yrker. Vi gjør vi nå en oppfølging av denne for å øke kunnskapen om effektene av koronakrisen, kompetanseflukt og fremtiden for bransjen.

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. En naturlig følge av dette er at det er viktigere enn noen gang å sette fokus på hva disse endringene har å si for det scenetekniske livefeltet. En kartlegging av det scenetekniske feltet mener vi er et viktig verktøy for å innhente kunnskap og kompetanse om et felt vi per i dag vet for lite om arbeidsforholdene til, og ikke minst jobbe systematisk for å bedre disse forholdene. 

Det er også essensielt å belyse hvordan COVID-19 har påvirket forholdene i feltet.

Hva kartlegges?

Kartleggingen vil se nærmere på bransjens bemanningsbehovutdanningsmuligheter og arbeid- og lønnsforhold og effektene av koronakrisen.

Hva vil kartleggingen brukes til?

Kartleggingen vil være et viktig verktøy i Kulturroms interessepolitiske og kompetansehevende arbeid innenfor det scenetekniske yrket. Det er i dag lite faktabasert kunnskap om hvordan koronakrisen påvirker scenetekniske yrker og spesielt faren for kompetanseflukt. Dette ønsker Kulturrom å sette fokus på i tiden fremover.

Kartleggingen vil også bli brukt som underlag i arbeidet med opprettelse av hensiktsmessige scenetekniske utdanninger i Norge, hvor Kulturrom er en av partene i en arbeidsgruppe nedsatt av Creo. Arbeidsgruppen består ellers av VirkeNorske Konsertarrangører og Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 13

Spørreundersøkelsen vil ta ca 7 minutter, den er anonym og det er Daniel Nordgård og Øystein Flemmen ved Universitet i Agder som er ansvarlige for prosjektet.

Stor økning i antall søknader til Kulturrom

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Kulturroms andre hovedsøknadsfrist var 1. september. Rekordmange søkte tilskudd.

Da portalen stengte kl. 13:00 den 1. september, kunne vi telle 248 søknader i bunken. Fra før av i år har Kulturrom fått inn 272 søknader fra hele landet, noe som resulterer i et rekordantall allerede før året er omme. Søknadene dekker et bredt spekter av sjangre og uttrykk, samt viser en god geografisk spredning.

Fikk du ikke søkt tilskudd denne runden? Sjekk om behovet ditt dekkes av ordningene med månedlige søknadsfrister her.

Dobling fra 2018

Sammenlignet med 2018 ser vi en dobling i antall søknader og en stor økning i den totale søknadssummen. Dette kommer blant annet som en følge av utvidelsen av ordningen til også å gjelde kor, korps og teater i 2019, men Kulturrom ser også en markant økning fra 2019, da utvidelsen trådde i kraft.

Oversikt over antall søknader:

 • 2018 – 268 søknader
 • 2019 – 484 søknader
 • 2020 – 520 søknader (så langt)

Daglig leder Karen Sofie Sørensen ser på utviklingen som et tydelig tegn på hva som trengs fremover:

– Vi har merket en markant økning i søknadsmengden til Kulturrom de siste årene. Dette gjør det veldig tydelig at behovet for egnede kulturrom til opplevelse og utøvelse av kunst- og kultur på tvers av sjangre og uttrykk, er viktigere en noen gang. Vi skal tilbake til den nye normalen etter COVID-19, og da er kulturens infrastruktur en avgjørende brikke på veien.

Fra tilskuddsmottaker Verkstedhallen på Svartlamoen i Trondheim. Foto: Thor Egil Leirtrø

Intervju: Tou

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere? Vi tok en prat med Per Arne Alstad, daglig leder ved Tou i Stavanger.

Hva er egentlig Tou?

Det er ikke så lett å beskrive med noen få ord, for vi er så mye for forskjellige målgrupper. Vi liker å kalle oss en flerkunstnerisk produksjon- og visningsarena, det er den enkleste beskrivelsen. Tou består altså av mange elementer. For byens kunstmiljø er vi et produksjonshus, for publikum er vi et visningssted for kunst, for bydelen er vi en møteplass. Slik fungerer vi i en herlig symbiose hvor vi drar nytte av hverandre, hvor Tou fasiliterer for utveksling av fagkompetanse og møter mellom kunstnere fra ulike kunstfelt og publikum. 

Fra 2001 ble de tidligere lokalene til Tou Bryggeri gradvis tatt i bruk etter at de hadde stått tomme i mange år. Det var et byutviklingsprogram som inviterte aktører innen musikk og visuell kunst for å vurdere potensialet i den gamle bygningsmassen. Stavanger Øst var den gangen det nærmeste vi kom i Norge til å definere som slum. Utviklingen gikk sin gang med gradvis profesjonalisering og utvidelse av programmet. I 2009 ble bygningsmassen kjøpt av Stavanger kommune som fremdeles er våre huseiere. Lokalene har siden blitt utviklet til prøvesaler, prosjektrom, scener, serveringsteder , vinyltrykkeri, musikkstudiofelleskapet Tou Lyd og Tou Atelierhus. Disse møteplassene benyttes til utleie, produksjon og presentasjon av musikk, visuell kunst og scenekunst.

«Det finnes en felles følelse av stolthet for huset blant de ansatte og leietagere, og vi ser mye personlig engasjement og nytenking.»

I dag disponerer Tou 12.600 kvadratmeter med scener og produksjonsrom, atelier og øvingsrom. Vi har opp mot 450 arrangementer i året og er ett av landets største uavhengige kulturinstitusjoner. Telles alt besøk med, utleie som Tou gjør og folk som bare drikker og gjerne spiser, ble samlet besøk 448.900. Det er et stort tall, som kvalifiserer Tou til å være en av landets største, men det er også bare et tall, brukt her for å illustrere en størrelse. Ett annet tall, og kanskje mer relevant, er at Tou per august 2020 håndterer 80 leiekontrakter som igjen består av ca 200 profesjonelle utøvere innen kunst og kultur.

Tou er ikke bare ansvarlig for publikumsaktiviteten og kuratering av utleieenhetene. Vi er også største eier i andre selskap som Fortou (take-away mat), Øst (bar) og T-Time Vinyl Plant (plater og vin). Du skjønner tegningen, det er gjennomorganisert, det er samarbeid i klynger og nettverk, og det er et stort fokus på salg og utleie slik at programmet finansieres av egeninntjening.

Foto: John Rodger

Kan du beskrive to konserter som rørte deg i 2019?

Siden jeg er ekstremt inhabil når det kommer til musikkprogrammet på Tou er det vanskelig å bare velge ut to konserter, utstillinger eller annet. Men den første konserten jeg tenker på som stikker seg ut er konserten med Silvana Imam. En artist vi jobbet lenge med å få inn i programmet på Tou. Når det så ut som det hadde ordnet seg dukket det opp nye utfordringer, men vi fikk det til til slutt. Når konsertdagen endelig kom og jeg var litt nervøs for hele opplegget fikk jeg tårer i øynene når hun entret scenen og leverte varene til toppkarakter. En annen konsert som stikker seg ut er Kanaan som spilte på Loftet på Tou. Ett rom med en helt fantastisk akustikk som egner seg bra til akustiske og smalere eksperimentell musikk. Kanaan spilte mer en rockekonsert enn jeg hadde forventet, til stor glede for samtlige av de oppmøtte. Samspillet og blandingen av sjangere til dette bandet er helt formidabelt. Og å stå så tett på en trommis som spiller fletta av de fleste er noe jeg kan sette pris på. Når jeg kom på jobb morgenen etter lå det knuste skifer fra taket på bakken. Det ble en uplanlagt taksjekk etter den konserten…

Hva driver deg?

Jeg tror hovedgrunnen til at jeg og resten av kollegiet biter oss fast i rollene våre her på Tou er at vi ser at vi gjør en forskjell. Vi har bidratt til å utvikle Stavanger som en faktisk kulturby, og kan vel si at fokuset på produksjon gir en ekstra dimensjon til tilfredsstillelsen.

På Tou er ingen arbeidsdager like, og det er enormt inspirerende å jobbe i et miljø med så mange forskjellige kunstnere i ulike fagområder.

Det finnes en felles følelse av stolthet for huset blant de ansatte og leietagere, og vi ser mye personlig engasjement og nytenking.

Det hjelper selvsagt også med så mange gode tilbakemeldinger fra både kunstnerne som jobber her og publikum som kommer på arrangementene våre.

«Målet er jo å gi teknikere, utøvere og artister best mulig forutsetning for å gjøre en god jobb når de er hos oss.»

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?

Det betyr alt. Lyd, lys, backline, sceneteknisk utstyr og akustiske tiltak er dyrt. Derfor er tilskudd til slike investeringer helt avgjørende for Tou sin programvirksomhet og for etableringen av Tou Lyd. Utstyr som i sin tid ble støttet av Musikkverkstedordningen er fortsatt i flittig bruk og tildelinger fra MUO og Kulturrom har sørget for at Tou nå er godt på vei mot den scenetekniske standarden vi vil ligge på. Målet er jo å gi teknikere, utøvere og artister best mulig forutsetning for å gjøre en god jobb når de er hos oss. Til slutt er det publikum som da sitter igjen med en flott konsert eller scenekunst opplevelse. Med et Tou som vokser og utvikler seg, ny teknologi og nye krav fra produksjoner vil det også videre være behov for scenetekniske investeringer. Derfor er vi sjeleglade for Kulturroms eksistens.

Gitt den spesielle situasjonen vi alle befinner oss i akkurat nå: Hva skjer videre med Tou ?

Godt spørsmål. Som alle andre kulturaktører opplever vi en hverdag der både markedet vårt og mulighetene for å opprettholde kunstneriske målsetninger er rasert. Publikumskapasiteten i salene er nede i 20% og vi er tvunget til å redusere hyppigheten på arrangement. Der vi i høysesong skal ha opp til 10 arrangement pr uke, er vi nå i høst nede i 2 arrangement. Det er en kamp på liv og død for tiden, der vi dessverre vil se en del kompetanseflukt fra feltet. Dette er noe vi fokuserer veldig på, der nøkkelposisjoner med spisskompetanse beskyttes. Vi har per august 50% av de ansatte i permittering. Dette vil nok være vedvarende gjennom hele perioden.

«Det er en kamp på liv og død for tiden, der vi dessverre vil se en del kompetanseflukt fra feltet.»

Rent økonomisk vil vi greie oss ganske bra. Vi har jobbet strategisk over 10 år på å utvikle en økonomisk modell der vi er lite sårbare for svingninger. Vi har 5 økonomiske grunnpilarer som består av Offentlig støtte, Husleie på produksjonslokalene, Programinntekter, Barinntekter og Utbytte fra de selskapene vi eier. Selv om en eller to av disse svikter, greier vi å overleve uten for dramatiske endringer. Derfor holder vi også fast på de kunstfaglige strategiene og ambisjonene våre. Det kommer en tid etter Covid-19 også.

Tou fikk en tildeling på 795 000 kroner til lysutstyr i første tildelingsrunde i 2020.

Tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Kulturrom har tilskuddsordninger med månedlige søknadsfrister den 1. hver måned. Les mer om disse her.

Innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør til konserter og forestillinger. Tilskuddet er begrenset oppad til kr 50.000 per kalenderår, og det kan søkes om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr inntil 4 ganger per år.

Utarbeidelse av servicerapport

Dette tilskuddsområdet kan benyttes om dere har kjøpt inn utstyr med tilskudd fra Kulturrom, som nå har vært i bruk i over 5 år. Det kan søkes om tilskudd på inntil 15.000,- til utarbeidelse av servicerapport fra eksternt firma eller fagperson. Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært vedlikehold, garantier, serviceavtaler eller skader som er omfattet av forsikring.

Planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg for inntil 50.000 kroner

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg i henhold til anbefalinger i servicerapport utarbeidet av eksternt firma eller fagperson. Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt, og er kjøpt inn med tilskudd fra Kulturrom.

Innkjøp av øvingsutstyr for inntil 50.000 kroner

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innkjøp av teknisk utstyr som primært skal benyttes i øvingssammenheng, og det søkes om tilskudd for mindre enn 50.000,-.

Akustisk forprosjektrapport

Et forprosjekt har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Rapporten skal inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. En forprosjektrapport skal utføres av en fagakustiker. Tilskudd er begrenset oppad til 50.000,- for private aktører og 25.000,- for kommunale.

Midlertidig kompensasjonsordning for øvinganlegg

Kulturrom lanserte i staren av april en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom.  Det kan normalt søkes om kr. 4.000 i tilskudd per rom hver måned. I enkelte tilfeller vurderes en større kompensasjon, der behovet for dette synliggjøres.

Intervju: Oppdal Kulturhus

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Hva inspirer og motiverer Kulturroms tilskuddsmottakere? Vi tok en prat med Guri Hokseng, bookingsjef hos Oppdal Kulturhus.

Hva er egentlig Oppdal Kulturhus?
Oppdal Kulturhus er organisert som et kommunalt foretak og åpnet 17. mars 2007. Kulturhuset inneholder noen kommunale avdelinger som bibliotek, kulturskole og noen rent kommersielle som kino, kultursalen og kafe/billettsalg. Badeanlegget er midt i mellom med kommunale tjenester som skolesvømming etc., og resten som kommersiell drift.  De kommunale overføringene går kun til de kommunale avdelingene, de kommersielle må ha inntjening for alle utgiftene og har som mål å gi et positivt resultat.    

«Det er en utrolig god følelse å være på jobb og se hvordan kulturopplevelser påvirker folk.»

Kan du beskrive to oppsetninger/konserter som rørte deg i 2019?
Ikke helt riktig å si at de rørte meg kanskje, men dette er to av årets konserter som jeg opplevde som spesielt gode. Konsert med Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes sammen, samt en konsert med Stein Torleif Bjella.

Julemiddag og konsert for eldre i Oppdal Kulturhus

Hva driver deg?
Det er en utrolig god følelse å være på jobb og se hvordan kulturopplevelser påvirker folk. Om det er en sterk teateropplevelse, en humoristisk forestilling eller rett og slett en nytelse av en konsert! Og det er også inspirerende å se nye publikummere. Det er stort sett mange som opplever mye forskjellig og er litt «faste gjengangere». Disse setter vi utrolig stor pris på da de er bærebjelken som opprettholder aktiviteten her. Men, det er også utrolig inspirerende hvis et arrangement når ut til «nye» publikummere. Målet er å ha et tilbud som frister alle bygdas innbyggere til å ta minst en tur i året. Der har vi fortsatt potensiale.

Hva betyr Kulturroms tilskudd for dere?
Å kunne søke økonomisk støtte hos Kulturrom er av stor verdi.  Som nevnt innledningsvis er kultursalen en ren kommersiell avdeling. Som betyr at det er vanskelig å gi store positive resultat, med utganspunkt i et måldokument som forteller at vi skal ha et kulturtilbud innen alle sjangre og til alle.  Alle vet jo at smal jazz, teater, folketoner etc. ikke trekker store publikum. Vi vet ofte når vi setter opp en del sånn type arrangement at vi sannsynligvis går i minus, men vi vil ha et variert program og må da finansiere dette med pluss på mer populære arrangement. Teknisk utstyr og oppgraderinger er store økonomiske løft, samtidig så er det viktig å holde seg oppdatert på utstyrsfronten.  

«Og utstyr koster mye penger, da er det fint å ha en aktør å henvende seg til.» 

Vi har ikke ressurser til kun egenbookede arrangement og er avhengig av å få inn leietakere som står som egne arrangører i tillegg.  Da må en være oppdatert på utstyr for å tiltrekke seg interessante navn/artister. Og utstyr koster mye penger, da er det fint å ha en aktør å henvende seg til. 

Konsert med Hellbillies

Hva skjer videre med Oppdal Kulturhus? 
Nå kommer svaret etter en veldig rar og spesiell tid. Den 12. mars ble kulturhuset stengt og alle arrangement ble avlyst. Vi har søkt økonomisk støtte hos en lokal bank og har gått til innkjøp av litt utstyr for strømming. Vi mangler fortsatt en del, men dette leier vi inntil videre.  Vi har derfor startet med strømmekonserter fra den, samt solgt opptil 50 fysiske billetter til konsertene. Det er stort sett lokale artister eller med tilknytning til bygda som er aktuell på disse strømmekonsertene. Vi har planlagt dette hver onsdag ut juni måned.

Med strømming har vi også sett at det kan åpne for nye måter å nå ut til folk. Vi vil selvfølgelig ha folket inn i salene, men enkelte er av forskjellige årsaker forhindret fra å delta i disse sammenhengene, med strømming når vi de rett hjem i stua. Dette er interessant!

Workshop: Forsterkning av akustiske instrumenter – nye datoer

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Forsterkning av akustiske instrumenter byr på utfordringer som kan sette mange lydteknikere på prøve. Også akustiske musikere, med stort fokus på sin egen klang, kan møte problemstillinger og frustrasjoner når forsterkinngsteknikk må benyttes. Denne workshopen skal belyse disse utfordringene. 

Asle Karstad deler erfaringer og metoder og tar for seg hvordan forsterkning kan skille seg vesentlig fra opptaksteknikker. For akustiske instrumenter generelt, og resonerende instrumenter spesielt. Dette vil være en workshop både for erfarne lydteknikere og musikere som er interessert i forsterkning av instrumentet sitt.

Asle Karstad har i sitt mangeårige arbeid som lydtekniker hatt stort behov for å finne gode måter å arbeide med akustiske instrumenter. Han har brukt sine samarbeid med ensembler som Trondheimsolistene, Oslo Filharmonien, Kringkastingsorkesteret og Det Norske Kammerorkester som forskningsarena. Utøvere som Henning Kraggerud og Annbjørg Lien og instrumentmaker Harald Lund som inspirasjonskilder og sparringspartnere i prosessen mot å beskrive hva som skjer når man vil forsterke akustiske instrumenter.

Asle Karstad
Foto: Hanne Hvattum

Tid og sted

Bergen: torsdag 20. februar klokken 18:00-21:00, USF Sardinen i samarbeid med Brak (NB! Fulltegnet)

Trondheim: onsdag 5. august klokken 18:00-21:00, Dokkhuset Scene i samarbeid med Tempo (NB! Fulltegnet)

Hamar: tirsdag 18. august klokken 18:00-21:00, Tante Gerda i samarbeid med MØST (NB! Få plasser)

Fredrikstad: Onsdag 19. august klokken 18:00-21:00 St. Croix-huset (Storesal) i samarbeid med St. Croix-huset og MØST. (NB! Få plasser)

Oslo: Mandag 24. august klokken 18:00-21:00, Sub Scene (NB! Fulltegnet)

Kristiansand: Tirsdag 25. august klokken 18:00-21:00, Samsen Kulturhus i samarbeid med Sørf (NB! Få plasser)

Bodø: Tirsdag 1. september klokken 18:00-21:00, Sinus i samarbeid med RYK (

Trømsø: Onsdag 2. september klokken 18:00-21:00, TVIBIT i samarbeid med RYK

Stavanger: Mandag 19. oktober klokken 18:00-21:00, Tou Scene (Maskinhallen) i samarbeid med STAR U

Smittevern

Det tas forhåndsregler for smittevern på våre kurs. Dette innebærer at:

 • vi bruker lokaler som er store nok til å overholde regelen om 1 meter avstand. Har satt et tak på 30 deltakere alle steder.
 • det plasseres antibac flere steder i lokalet.
 • vi tar opprop og loggfører hvem som er tilstede.
 • det er ansvarlig arrangør tilstede for å informere og følge opp smittevernstiltakene.

Det er bindende påmelding og kun plass til 30 deltakere per workshop. Ved stor pågang vil profesjonelle aktører innen målgruppen for kurset bli prioritert.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Kjetil Wevling:

kjetil@kulturrom.no
Direkte tlf: 21 37 88 13