Hopp til innholdet

Oppladbare batterier

Få tilskudd til å ta et endelig farvel med engansbatteriene i 2022!

Dette tilskuddsområdet omfatter tilskudd til løsninger for oppladbare batterier. Denne ordningen skal hjelpe landets kulturrom med å ta et endelig farvel til engangsbatteriene og det gis tilskudd på inntil kr 5 000 per kulturrom.

MERK: Ordningen er midlertidig for 2022 og har løpende søknadsfrist.

Tilskudd til oppladbare batterier: En ordning som skal hjelpe landets kulturrom med å ta et endelig farvel til engangsbatteriene

Å bytte fra engangs- til oppladbare batterier fører med seg en stor miljøgevinst og økonomiske besparelser. Kvaliteten på oppladbare batterier og ladere er nå så høy at det ikke er et spørsmål om man skal slutte med engangsbatterier, men hvor fort skiftet kan skje. 9 av 10 svarer i vår spørreundersøkelse at de ønsker å gå fra engangsbatterier til oppladbare batterier hvis de er av god nok kvalitet, det ikke er for dyrt og at det faktisk har en miljøeffekt. En rapport som Kulturrom utarbeidet i 2021 beviste en gang for alle at det er på tide at bransjen tar et endelig farvel til engangsbatteriene!

Derfor lanserer vi nå også en tilskuddsordning som kan bidra til å gjennomføre dette skiftet. For flere scener vil et skifte være økonomisk lønnsomt også uten tilskudd da også den økonomiske besparelsen vil være betydelig ved å bruke oppladbare batterier.

Bakgrunn

  • Norge er verst i Europa på kildesortering av batterier. Antallet som blir levert til returordningene er bare rundt 55% av det som selges totalt.
  • Det er ikke urimelig å anslå at vi bruker opp mot 1 million engangsbatterier i sceneteknisk produksjon hvert eneste år.
  • Derfor ønsket Kulturrom som en del av arbeidet med oppfølging av Grønt veikart for kunst- og kulturlivet å undersøke muligheter for og effekter av at sceneteknisk bransje går fra å bruke engangsbatterier til oppladbare batterier.
  • Våren 2021 gjennomførte Kulturrom en kartlegging av batteribruk i sceneteknisk produksjon, for å få en oversikt over dagens bruk i ulike deler av bransjen og hvilke holdninger som gjør seg gjeldende. Spørreundersøkelsen ga 134 svar fra konsertscener, kulturhus, utleiefirmaer, teater, eventlokaler og turnerende teknikere. Undersøkelsen viste at nesten 80% av bruker ikke oppladbare batterier i dag.
  • I tillegg til spørreundersøkelsen har en prosjektgruppe testet ut en rekke ulike løsninger for ladere og oppladbare batterier i praksis. (resultatene herfra er tilgjengelige i denne rapporten PDF)

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.

Dette tilskuddsområdet vil i hovedsak være aktuelt for de som drifter scener, men også andre kulturrom som benyttes av et større fellesskap kan søke (feks. om dere bruker mye batterier i øvingssammenheng).

Alle søkere må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv.

Se alle retningslinjene til Kulturrom her.

Merk at det i henhold til Kulturroms retningslinjer ikke gis tilskudd dersom investeringen er gjort før dere har fått svar på søknaden.

 

Dere kan søke om komplett oppsett for oppladbare batterier som samsvarer med behov i deres kulturrom. Det inkluderer batterier og ladestasjoner.

Vi anbefaler at dere i forkant av en eventuell søknad innhenter informasjon og diskuter ulike tekniske løsninger og gode rutiner for bruk med kollegaer, så dere kan kjøpe inn som trengs for å få det til å funke hos dere.

Det stilles krav i søknaden om å skissere den planlagte tekniske løsningen med en kostnadsramme.

Dere kan søke om maks 5 000,- per kulturrom.

Det stilles ingen krav til egenandel, men vi oppfordrer til at dere investerer i utstyr som vil dekke deres behov og ha lang levetid. Husk at den økonomiske besparelsen også vil kunne forsvare en høyere investering.

Det er løpende søknadsfrist for søknader om tilskudd til oppladbare batterier.

Dere får svar på søknaden innen ca 1 mnd.

Utbetaling av tilskudd innen 30 dager etter fullstendig rapport er sendt inn.

Når dere er klare for å søke logger dere inn i Søknadsportalen.

Her finnes alle søknadsskjema (dette skjemaet finnes nederst under teknisk utstyr).

 

I skjema blir dere bedt om å fylle ut:

Navn på virksomhet:
Organisasjonsnummer:
Fylke:
Kommune:

Teknisk ansvarlig
Navn: // E-post: //Telefon:

Beskrivelse av virksomheten:

Leieforhold
Navn på kulturrom(mene):
Bekreftelse på langsiktig leieavtale:

Totalkostnad for investering i oppladbare batterier:
Søknadssum til Kulturrom:

Søknadsbegrunnelse:
Det er viktig å begrunne søknaden godt. En god begrunnelse er konkret og sier noe om hvorfor dere søker om tilskudd til oppladbare batterier. Hvilken forskjell vil hjelp til å gjøre denne investeringen utgjøre for dere? NB: Skriv gjerne litt om hvilket merke og modell på utstyret de tenker å kjøpe da dette må stå i samsvar med totalkostnad og søknadssum.

Beskrivelse av dagens batteribruk:
Fortell litt om hva dere bruker batterier til, hvor mange batterier dere brukte i siste normalår (2019) og anslagsvis hvor mye det kostet dere.

Eventuelle vedlegg (ikke obligatorisk)