Etter at man har levert en søknad til Kulturrom, skal den gjennom en grundig behandling og tøff prioritering i fordelingsutvalget. Alle søkere får svar innen 11. juni.

 

Søknaden behandles først av administrasjonen, som sjekker om søker har levert tilstrekkelig dokumentasjon. Søker vil få mulighet til å ettersende obligatorisk dokumentasjon og utfyllende opplysninger, med en begrenset frist.

Administrasjonen leverer sin innstilling til fordelingsutvalget som er oppnevnt av Kulturroms styre.

Fordelingsutvalget prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak. Kulturrom vil under behandlingen av større søknader innhente faglig vurdering fra en ekstern fagperson.

Tilskuddsbeløp beregnes ut ifra søknadsbegrunnelse med innsendt budsjett og kan bli justert opp eller ned i forhold til søknadsbudsjett.
All korrespondanse knyttet til en innsendt søknad skjer i søknadsportalen, inkludert utsendelse av vedtak.