Hva gir Kulturrom tilskudd til?

Kulturrom fordeler tilskudd til teknisk utstyr og lokaler over hele landet. Konsertscener, kor, korps, teaterlag, bandkollektiv, orkestre, ensambler, arrangører og storband er eksempler på aktører som kan søke tilskudd fra Kulturrom.


Hvem kan søke om hva?

Utøverfellesskap

For dere som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.
Dette omfatter eksempelvis: bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter eller sammenslutninger.

Arrangør

Søkere i målgruppen arrangør omfatter klubber, foreninger, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk og scenekunst.

Kulturarena

Søkere i målgruppen kulturarena omfatter drivere av spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til utøvelse og fremføring.

Generelle vilkår

Her finner du informasjon om tilskuddsberettigede grupper, tilskuddsområder og avgrensninger.

Generelle vilkår
 

Søk tilskudd

Søknadskjema for søknader med månedlig frist er tilgjengelig her. (Søknadsskjema for hovedsøknadsfristen åpnes i januar 2021)

Gå til søknadsportalen

Øvingsutstyr


Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Kulturrom bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Søkere til tilskuddsområdet øvingsutstyr kan for eksempel være bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse. For aktører som beskrevet over vil tilskudd normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

For å kunne søke om tilskudd til øvingsutstyr må dere:

 • Ha en person, over 18 år, med ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr.

Foreninger lag og organisasjoner må i tillegg:

 • Være registrert i enhetsregisteret.

Større aktører som for eksempel spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse kan søke om større tilskudd til øvingsutstyr, men må oppfylle noen ekstra krav:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende krav til teknisk ansvarlig

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn.

Søker dere om tilskudd under 50.000,-? Søknadsfrist 1. hver måned. 
Søker dere om tilskudd over 50.000,-? Søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Klikk her for å komme til søknadsportalen.

Utstyr til fremføring


Dette tilskuddsområdet omfatter innkjøp av utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, blant annet lydutstyr, lysutstyr, sceneteknisk utstyr og innretninger.

Søkere til tilskuddsområdet  fremføringsutstyr kan være for eksempel klubber, foreninger, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk og scenekunst.
For aktører som beskrevet over vil tilskudd normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

For å kunne søke om tilskudd til innkjøp av fremføringsutstyr må dere:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

Større aktører som for eksempel spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse kan søke om større tilskudd til fremføringsutstyr, men må oppfylle noen ekstra krav:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende krav til teknisk ansvarlig

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn.

Søknadsfrist for innkjøp av fremføringsutstyr 1. mars og 1. september.

Klikk her for å komme til søknadsportalen.


Utstyr til fremføring – innleie av teknisk spesialutstyr


Dette tilskuddsområdet er en prøveordning for innleie av teknisk spesialutstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger.

Tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og teknisk tilbehør til konserter eller forestillinger. Tilskuddet er begrenset oppad til 50.000,- per kalenderår, og det kan søkes om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr inntil 4 ganger per år. 

Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell konsert eller forestilling.

For å søke om tilskudd til innleie av teknisk innleie må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en kontaktperson over 18 år
 • Kunne vise til en helårsaktivitet gjennom en aktivitetsplan hvor øvelser og forestillinger fremgår

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn.

Søknadsfrist for innleie av teknisk spesialutstyr er 1. i hver måned.

Klikk her for å komme til søknadsportalen.


Tilskudd til servicerapport og planlagt vedlikehold av lys-/lydanlegg


Søknadsskjema lanseres i februar 2020! 

Tilskudd til servicerapport
Hva: Det kan søkes om tilskudd på inntil kroner 15.000 til utarbeidelse av servicerapport fra eksternt firma eller fagperson. Servicerapporten skal inneholde en statusrapport for fremføringsutstyret, liste over anbefalte vedlikeholdstiltak med kostnadsoverslag, og et estimat på forlenget levetid ved gjennomføring av anbefalte tiltak. Mindre reparasjoner, rens og annet enkelt vedlikehold kan utføres av fagperson i forbindelse med utarbeidelse av servicerapporten.

Hvem: Arrangør og kulturarena

Når: 1. hver måned

Forutsetninger: Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt og innkjøpt med tilskudd fra Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen). Når det gis tilskudd til fremføringsutstyr forutsetter Kulturrom at tilskuddsmottaker har tilknyttet teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse og at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til god skikk i bransjen. Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært eget vedlikehold, garantier eller serviceavtaler, heller ikke dekke kostnader knyttet til skader som er omfattet av forsikring. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

Tilskudd til planlagt vedlikehold

Hva: Det kan søkes om tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg i henhold til anbefalinger i servicerapport utarbeidet av eksternt firma eller fagperson.

Hvem: Arrangør og kulturarena

Når: 1. hver måned for tilskudd på inntil kroner 50.000. For tilskudd over kroner 50.000 gjelder hovedsøknadsfristene 1. mars og 1. september.

Forutsetninger: Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt og innkjøp med tilskudd fra Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen). Det forutsettes ved tilskudd til fremføringsutstyr at tilskuddsmottaker har tilknyttet teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse og at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til god skikk i bransjen. Tilskudd til planlagt vedlikehold skal ikke erstatte ordinært eget vedlikehold, garantier eller serviceavtaler, heller ikke dekke kostnader knyttet til skader som er omfattet av forsikring. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.


 
 
 

Bygg og akustisk utbedring av arenaer


Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og bygging av lokaler til øving.

Kulturrom skiller mellom målgruppene utøverfellesskap, arrangør og kulturarena.

Eksempler på søkere i målgruppen utøverfellesskap er bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende virksomheter/sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

For å oppfylle krav til utøverfellesskap må søker:

 • Ha en person, over 18 år, med ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør er klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende.

For å oppfylle krav til arrangør må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

For søkere som tilhører målgruppen arrangør vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

Eksempler på søkere i målgruppen kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.

For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn.